MEDOC

MEDOC

Termeni si conditii

TERMENI SI CONDITII GENERALE

In functie de evolutia legislatiei, a serviciilor pe care le oferim si a locatiilor in care oferim aceste servicii medicale,

acest document poate suferi modificari. Intotdeauna, pe www.medoc.com.ro , va exista ultima varianta aplicabila.

Prezentul document isi propune sa prezinte principiile si principalele reguli pe care trebuie sa le respecte un pacient care

doreste sa beneficieze de servicii medicale tip abonament MEDOC. Termenii şi Condiţiile de accesare sunt regulile

minimale care se completează cu prevederile legislației în vigoare si cu prevederile contractului incheiat cu Medical

Ocupational.

Acest document respecta principiul non discriminarii de orice natura si egalitatii de tratament fata de toti pacientii,

respectand totodata conditiile comerciale agreate prin contracte.

CAPITOLUL I - DEFINIŢII

În înţelesul prezentelor condiţii de abonare, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1.1 Beneficiar Titular/Abonat : persoana care poate utiliza serviciile medicale din prezentul contract de

prestare servicii medicale. Beneficiarul/Abonatul trebuie să aibă domiciliul stabil sau rezidenţa pe teritoriul României.

1.2 Call Center : Serviciu telefonic medical, permanent asigurat de un operator call-center şi prin intermediul

căruia, exclusiv in reteaua de furnizori medicali agreati, Beneficiarul/Abonatul poate accesa serviciile medicale

mentionate in tabelul de servicii medicale, in baza conditiilor generale din contractul de prestari servicii medicale.

Operatorul call-center al Prestatorului General va sta la dispoziţia beneficiarului/abonatului pentru:

- programarea serviciilor medicale solicitate in intervalul programului de lucru al furnizorilor de servicii

medicale, precum şi adresa acestora şi programul de lucru;

În intervalul orar 9.00-17.00 se va face programarea serviciilor medicale solicitate (in intervalul

programului de lucru al furnizorilor de servicii medicale conform listei de furnizorilor agreați ce pot fi

vizualizati pe site-ul: www.medoc.com.ro);

- accesul la linia telefonică medicală de urgență- urgente cod galben sau verde (ambulanță): 24 ore din 24

şi 7 zile pe săptămână din 7;

1.3 Card beneficiar/Abonat : document care atestă că persoana nominalizată în acesta are calitatea de

Beneficiar al serviciilor medicale.

1.4 Cererea de servicii medicale : Documentul prin care Beneficiarul/Abonatul este obligat să răspundă, în

scris, cu bună credință, la toate întrebările formulate de Prestator şi de asemenea să declare, la data încheierii

contractului, orice informaţii sau împrejurări pe care le cunoaşte şi care sunt esenţiale pentru incheierea contractului.

Dacă împrejurările se modifică în cursul executării contractului, Beneficiarul/Abonatul este obligat să

comunice în scris Prestatorului modificarea survenită, în termen de 15 zile de la data acesteia.

1.5 Contract de prestare servicii medicale: prezentele condiţii generale, Lista de servicii medicale, cerere

servicii medicale,ghid de accesare şi orice alte documente anexate.

1.6 Coplata : Procent sau sume menţionate în contract şi care reprezintă suma participării personale ce trebuie

plătită de către Beneficiar/Abonat furnizorului de servicii medicale; rata participării personale pe care Beneficiarul

trebuie să o plătească unui furnizor de servicii medicale, precum şi plafonul maxim de decontare, referitor la serviciile

medicale incluse în contractul de prestari servicii medicale.

1.7 Coplăţi: procent sau sume menţionate în contract şi care reprezintă suma participării personale ce trebuie

plătită de către Beneficiar/Abonat medicului cu contract, rata participării personale pe care Beneficiarul/Abonatul

trebuie să o plătească unui medic neagreat, precum şi plafonul maxim de decontare, referitor la serviciile medicale

incluse în pachet.

1.8 Furnizor de servicii medicale: unitate sanitară din sectorul public sau privat, cu personalitate juridică, care

activează conform legislaţiei în vigoare ca furnizor de servicii medicale autorizat de Ministerul Sănătăţii Publice şi care

a încheiat un contract de prestări de servicii cu Prestatorul General în baza căruia îşi asumă responsabilitatea integrală

asupra actului medical.

1.9 Lista de servicii medicale: o lista detaliata a serviciilor medicale acoperite conform prezentului contract de

prestare servicii medicale.

1.10 Necesitate medicală: un serviciu medical furnizat de un prestator medical autorizat este considerat necesar

dacă Prestatorul General stabileşte ca este util din punct de vedere medical .

Pentru determinarea oportunitatii aplicarii serviciului medical in circumstatele medicale date, Prestatorul va lua

în considerare:

a) Informaţiile obţinute privind starea de sănătate a Beneficiarului/Abonatului;

b) Rapoarte din literatura medicală de specialitate;

c) Rapoarte şi ghiduri medicale publicate de organizaţiile naţionale de sănătate recunoscute, care includ date

ştiinţifice concludente;

d) Standarde profesionale de siguranţă şi eficientă pentru diagnostic, asistenţă medicală şi tratament

recunoscute în România;

e) Opinia unor specialişti medicali recunoscuţi în specialităţile implicate de afecţiunea sau leziunea în cauză;

f) Orice altă informaţie relevantă adusă la cunoştinţa Prestatorului General.

SC MEDICAL OCUPATIONAL SRL, CUI: RO17206294, INREG. REG.COM: J40/2228/2005

Str. Dionisie Lupu nr 55, sect.1 / Strada Batistei nr.16 Sector 2 - Bucuresti

CITIBANK – ROMANIA -IBAN: RO57CITI0000000799058006

tel:021/335.44.44; FAX:021/335.42.42; MEDIFON 021/9299; secretariat@medoc.com.ro; www.medoc.com.ro

operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul ANSPDCP la nr.12148

Termeni si Conditii Page 2 of 5

1.11 Perioada de asteptare : Perioada de la începerea contractului în care există obligaţia plăţii tarifelor dar în

care Prestatorul nu furnizeaza servicii medicale şi nici nu plăteşte prestaţiile medicale

1.12 Prestator General: Medical Ocupational SRL, persoană juridică legal autorizată/acreditată în conformitate

cu condiţiile de acreditare, de funcţionare şi de competenţă prevăzute de legea Română, care sunt conforme metodelor

recunoscute, omologate în România, care funcţionează pe teritoriul României cu personal de specialitate acreditat.

1.13 Procedura de accesare (Ghidul indrumar de accesare) : Modalitatea în care beneficiarul/abonatul va avea

acces la serviciile medicale.

1.14 Servicii medicale: consultaţii medicale, tratamente sau investigaţii medicale efectuate de către personal

medical de specialitate cu competenţa şi autotizare dintr-o unitate sanitară publică sau privată, autorizată în România,

conform metodelor recunoscute, omologate şi testate clinic în România.

1.15 Spitalizare : perioada continuă de internare într-un spital, cu condiţia ca acesta perioadă să cuprindă

numărul minim de nopţii specificate în condiţiile specifice ale contractului de furnizari servicii medicale, recomandată,

in timpul consultatiei cuprinsa in abonament, de un medic de specialitate agreat. Nu este considerată spitalizare

internarea cu scop de odihnă, cură de dezintoxicare, geriatrie sau orice alte evenimente neprevazute specifice

asigurarilor voluntare de sanatate.

1.16 Transport medical : Transportul terestru cu o ambulanţă până la cea mai apropiată unitate medicală care

poate acorda îngrijirile medicale necesare.

1.17 Tratament sau procedură efectuate în scop experimental: orice medicament, dispozitiv, procedură sau

tratament vor fi considerate experimentale sau investigaţionale dacă:

a) Există insuficiente date disponibile privind efectele pe termen lung din studiile clinice efectuate şi

publicate în literatura medicală de specialitate pentru a documenta siguranţa şi eficienţa tratamentului sau

procedurii respective pentru boala sau leziunea în cauză; sau

b) Sunt necesare prin legislaţie dar nu s-a aprobat promovarea (marketingul) procedurii sau tratamentului

respectiv;

c) O autoritate naţională medicală sau stomatologică sau abilitată în reglementarile de rigoare a statuat în

scris că este aplicată în scop experimental, investigaţional sau în scop de cercetare;

d) Protocolul scris, protocoalele utilizate în facilitaţile de tratament respective, orice protocol folosit în orice

altă facilitate de studiu pentru acelaşi dispozitiv, medicament, procedură sau tratament, orice acord scris

folosit pentru aceeaşi facilitate de tratament sau pentru studiul aceluiaşi medicament, dispozitiv, procedură

sau tratament stabilesc scopul experimental, investigaţional sau de cercetare.

1.18 Zi de spitalizare: se consideră o zi de spitalizare ziua calendaristică indiferent de ora internării şi externării

Beneficiarului/Abonatului.

CAPITOLUL II – PRINCIPII APLICABILE TUTUROR ABONATILOR

2.1 Pachetul de servicii mentionat in Lista de servicii medicale este valabil numai pe teritoriul României.

2.2 Furnizarea serviciilor medicale , mentionate in Lista de servicii medicale parte integranta a contractului , se

va desfasura la sediul Medical Ocupational si la sediile furnizorilor medicali colaboratorilor cu Medical Ocupational din

teritoriu , cu respectarea Procedurii de accesare servicii.

2.3 Contractul se încheie în baza unei cereri făcute de în scris de către Beneficiarul/Abonatul, la care se va

anexa: copie act identitate al Beneficiarul/Abonatul .

2.4. Incheierea contractului de prestari servicii medicale se face fara o evaluare medicala a

Beneficiarului/Abonatului.Nu se vor incheia contracte de tip abonament persoanelor care: a) cu grad de invaliditate I,II

sau invaliditate permanenta mai mare de 50%, b) persoane afectate de epilepsie,delirum tremens sau alte boli psihice; c)

peroane afectate de alcolism,toxicomanie sau persoane care au fost diagnosticate cu infectia HIV/SIDA,scleroza

multipla in placi sau complicatii ale acestora;

2.5 Toate comunicarile intre parti se vor face in forma scrisa(posta,fax,e-mail) sau se vor confirma in scris,

daca s-a utilizat alta forma.

2.6 Contractul se consideră încheiat prin emiterea de către Prestatorul General a cardului de beneficiar şi plata

de către Beneficiarul/Abonatul a tarifului pentru pachetul de servicii medicale şi este valabil exclusiv pentru accesare

serviciilor medicale specificate în prezentele Condiţii Generale, procedura accesare, Lista servicii anexate contractului

de prestari servicii medicale.

2.7 Beneficiarul/Abonatul este obligat :

a) să dea răspunsuri exacte şi complete în cererea de servicii medicale întocmita la încheierea contractului sau solicitate

ulterior de către Prestator General;

b) să notifice în scris Prestatorul General, în termen de 10 zile calendaristice despre orice modificare intervenită în

legatură cu datele luate în considerare la încheierea contractului, precum şi schimbarea împrejurarilor esenţiale privind

posibilitatea accesarii serviciilor medicale;

c) să furnizeze toate informaţiile şi probele documentare solicitate de Prestatorul General şi să permită acestuia să

valideze oportunitatea accesarii serviciilor medicale.

d) sa plateasca tariful anual pentru pachetul de servicii medicale ales.

SC MEDICAL OCUPATIONAL SRL, CUI: RO17206294, INREG. REG.COM: J40/2228/2005

Str. Dionisie Lupu nr 55, sect.1 / Strada Batistei nr.16 Sector 2 - Bucuresti

CITIBANK – ROMANIA -IBAN: RO57CITI0000000799058006

tel:021/335.44.44; FAX:021/335.42.42; MEDIFON 021/9299; secretariat@medoc.com.ro; www.medoc.com.ro

operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul ANSPDCP la nr.12148

Termeni si Conditii Page 3 of 5

2.8 Nerespectarea obligaţiilor prevazute la pct. 2.7 atrage măsurile prevazute prin dispoziţiile pct. 3.9 din

prezentele Condiţii generale.

2.9 În caz de nerespectare a obligaţiilor prevazute la pct. 2.7 c) de mai sus Prestatorul General îşi rezervă

dreptul de a refuza plata indemnizaţiilor, dacă din acest motiv nu a putut determina cauza şi circumstanţele oportunitatii

serviciilor medicale.

2.10 De asemenea, Beneficiarul/Abonatul este obligat să anunţe în scris Prestatorul General cu privire la

schimbarea sediului/ domiciliului; în caz contrar Prestatorul General îşi rezervă dreptul de a trimite toată corespondenţa

la ultimul sediu/domiciliu cunoscut al Beneficiarul/Abonatul, această corespondenţă fiindu-i opozabilă

Beneficiarul/Abonatul;

2.11 Se mentioneaza expres şi se accentueaza prin prezenta că serviciile medicale specificate, conform acestor

conditii, nu acordă satisfacerea şi/sau plata şi/sau compensaţii de nici un fel – indiferent de situaţia medicală a

Beneficiarul/Abonatul acoperit – în afara celor detaliate în mod explicit în Lista de servicii medicale şi cu condiţia

recunoaşterii existenţei unei necesitati a serviciilor medicale.

2.12 Prestatorul General nu este răspunzător nici pentru serviciile medicale acoperite de acest contract dacă se

va constata că serviciul medical efectuat are lacune sau dacă medicul curant (medic cu contract) a greşit tratamentul, fie

printr-o manoperă nereuşită a medicului, fie prin utilizarea de materiale necorespunzătoare.

CAPITOLUL III – ALTE REGULI APLICABILE TUTUROR ABONATILOR

3.1 Contractantul poate renunța la Contractul de servicii medicale tip abonament astfel:

a) Înaintea intrarii in vigoare a contractului de servicii medicale. În acest caz Prestatorul va returna

Contrctantului suma integral platita de acesta in termen de 15 zile lucratoare de la depunerea cererii de

denuntatre a contractului de servicii medicale la Prestatorul General.

b) În termen de 14 de zile de la intrarea în vigoare a Contractului de servicii medicale , contractantul poate

denunta contractul. Denuntarea contractului de servicii medicale poate produce efecte numai pentru viitor

nu şi pe trecut, iar în acest caz Prestatorul General restituie suma achitata de catre Contractant (diminuate

cu cheltuielile suportate inclusiv cheltuieli administrative si comisioane de vanzare) aferente perioadei

rămase până la expirarea contractului, dar numai în cazurile în care nu s-au acordat servicii medicale sau

nu s-au plătit ori nu se datorează sume pentru indemnizatii de spitalizare.

3.2 Prestatorul General este scutit de prestare şi/sau de satisfacere şi/sau de plata faţă de Beneficiarul/Abonatul

în fiecare din cazurile de mai jos:

a) Cheltuieli efectuate pentru servicii medicale, peste ceea ce este menţionat alăturat acestui tip de

servicii medicale în Lista de servicii medicale.

b) Un serviciu medical executat în afara graniţelor României.

c) Un serviciu medical de tipul : tratamente determinate de boli sau accidente, îmbolnăviri, spitalizare,

intervenții chirurgicale și orice alte servicii specifice unei asigurări voluntare de sănătate care ar face obiectul

de activitate al unui asigurator de stat sau privat, respectiv obiectul unei cereri de despăgubire.

3.3 Tariful pentru pachetul de servicii medicale ales va fi platit anticipat şi integral pentru întreaga perioadă

contractuala menţionată în contract la scadenţele menţionate expres în cererea de servicii.

3.4 Nu sunt cuprinse in contractul de prestari servicii medicale:

a) orice serviciu medical care nu este menţionat în condiţiile generale si Lista de servicii medicale anexate

contractului de prestare servicii medicale;

b) serviciile medicale pentru boli cronice sau condiţii pre-existente, altele decat cele prevazute în conditiile

generale anexate contractului de prestare servicii medicale;

c) urmările razboiului (declarat sau nu), ale invaziei sau acţiunii unui duşman extern, ale războiului civil,

revoluţiei, insurecţiei, dictaturii militare, conspiraţiei, urmările actelor de terorism; precum şi pentru orice

costuri legate direct sau indirect de acţiuni întreprinse cu scopul de a controla, a preveni sau a suprima orice

eveniment menţionat anterior. Prin act de terorism se înţelege un act care presupune folosirea forţei sau a

violenţei (inclusiv ameninţarea) de către o persoană sau un grup de persoane care acţionează în nume propriu

sau în numele oricarei organizaţii/guvern, comis în scopuri sau din motive politice, religioase, ideologice sau

etnice ori cu intenţia de a influenţa orice guvern sau de a răspândi teama în orice segment de populaţie, precum

şi fapta de a introduce sau răspândi în atmosferă, pe sol etc., produse, substanţe sau materiale de factură să

pună în pericol sănătatea oamenilor;

d) urmările exploziilor atomice, radiaţiile sau infestările radioactive, ca urmare a folosirii energiei atomice sau a

materialelor fisionabile/fuzionabile, precum şi urmările poluării;

e) boli sau accidente pe care Beneficiarul/Abonatul şi le-a provocat intenţionat, sau tentativa de sinucidere;

f) urmările consumului de alcool sau de droguri, abuzul ori utilizarea de medicamente fără prescripţie medicală;

g) orice cheltuieli in legatura cu nasterea copilului si tratamente specifice complicatiilor starii de graviditate cu

exceptia cazului in care sunt specificate in Lista de servicii medicale acoperite; de asemenea este exclusa

SC MEDICAL OCUPATIONAL SRL, CUI: RO17206294, INREG. REG.COM: J40/2228/2005

Str. Dionisie Lupu nr 55, sect.1 / Strada Batistei nr.16 Sector 2 - Bucuresti

CITIBANK – ROMANIA -IBAN: RO57CITI0000000799058006

tel:021/335.44.44; FAX:021/335.42.42; MEDIFON 021/9299; secretariat@medoc.com.ro; www.medoc.com.ro

operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul ANSPDCP la nr.12148

Termeni si Conditii Page 4 of 5

spitalizarea ca urmare a sarcinii Beneficiarul/Abonatul , cu exceptia cazului in care sunt specificate in Lista de

servicii medicale acoperite, precum si spitalizarea ca urmare a unor complicatii aparute dupa nastere.

h) tratamente de sterilizare, investigaţii şi tratamente pentru infertilitate (indiferent de sex), tratament pentru

disfuncţii sexuale, întreruperea voluntară a sarcinii, contracepţie, precum şi consecineţele acestora;

i) proceduri medicale de investigare sau de tratament cu caracter experimental, specifice cercetării medicale,

precum şi consecinţele acestora;

j) tratamente de medicină alternativă, proceduri terapeutice nerecunoscute din punct de vedere medical şi

neautorizate de instituţiile medicale competente din România şi consecinţele acestora;

k) spitalizarea sau serviciile medicale care nu sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului sau pentru efectuarea

tratamentului;

l) spitalizarea sau serviciile medicale acordate ca urmare a diagnosticarii sau tratamentului greşit acordat de un

cadru medical (culpa medicală certificată);

m) afecţiunile apărute ca urmare a faptului că Beneficiarul/Abonatul ignoră, nu respectă sau acţionează împotriva

indicaţiilor şi recomandărilor medicului care îl trateaza; de asemenea, nu sunt furnizate servicii medicale ca

urmăre a automedicaţiei sau a tratamentului urmat de beneficiar fără prescripţie medicală;

n) boli sau leziuni consecutive practicării la nivel profesionist a oricărui sport atăt în timpul antrenamentelor, cât

şi al competiţiilor, practicarea la nivel de amator sau profesionist a unor activităţi considerate periculoase cum

ar fi alpinism, scufundări, arte marţiale, curse de vehicule motorizate, rugby, speologie, box, parapantă, alte

activităţi (aeronautice) de planare în aer nedestinate transportului autorizat de personae, activităţi de navigaţie,

K1, lupte de corp;

o) chirurgia estetica sau orice alt tratament, activitate efectuată în scop cosmetic sau estetic, cu excepţia

tratamentului necesar pentru corectarea unor defecte funcţionale ca urmare a unui accident (raţiunea pur

psihologica nu este validă). De asemena, sunt excluse tratementul venelor varicoase, tratamentele de scădere a

greutăţii, tratamentele dermatologice efectuate în scop estetic;

p) spitalizarea sau orice costuri în legatură cu tratamentul cancerului, al bolilor cu transmitere sexuală, infectarea

cu HIV, SIDA şi consecinţele acestora, precum şi studiile de determinare a hărţii genetice sau alte metode de

diagnostic şi tratament genetic;

q) transplant, achiziţia de organe în vederea transplantului, inclusiv cheltuieli efectuate în vederea căutarii

donatorilor de organe;

r) reabilitare şi fizioterapie sau pentru cheltuieli efectuate pentru procurarea, înlocuirea sau refacerea protezelor

de orice fel, a ochelarilor de vedere, inclusiv a lentilelor de contact;

s) spitalizarea în ambulatoriu, spitalizare în scop explorator sau de diagnostic, consultaţii profilactice, controale

sau verificării medicale generale (tip fişa medicală), inclusiv orice tip de vaccin, testările de alergii, consultaţii

sau analize necesare pentru emiterea unor certificare, rapoarte precum şi eliberarea oricărui tip de document

care nu are ca scop diagnosticul şi tratametul sau diagnosticarea unei afecţiuni;

t) tratamente logopedice;

u) orice cură de odihnă sau de recuperare în sanatorii, centre de sănătate sau odihnă, case de convalescenţă sau în

alte instituţii similare; cure de dezalcoolizare sau de dezintoxicare, geriatrie; de asemena, Prestatorul General

nu acoperă zilele în care Beneficiarul/Abonatul rămane în spital după data de externare recomandată de către

medicul specialist.

v) Prevenirea imbolnavirii/servicii medicale profilactice sau de urmarirea evolutiei unei boli cronice cu exceptia

cazurilor in care sunt stipulate in Lista de servicii medicale din contractul de prestari servicii medicale.

w) Medicamentele prescrise de medicul curant cu exceptia cazurilor in care sint stipulate in Lista de servicii

medicale din contractul de prestari servicii medicale.

x) Urgente medico-chirurgicale cod rosu.

y) Accidentele de munca.

z) Orice serviciu medical acordate gravidelor care au ramas insarcinate inainte de intrarea in vigoare a

contractului de prestari servicii medicale , indiferent daca situatia respectiva era sau nu cunoscuta la momentul

semnarii.

aa) Orice tratamente determinate de boli sau accidente, îmbolnăviri, spitalizare, intervenții chirurgicale și orice alte

servicii specifice unei asigurări voluntare de sănătate obiectul de activitate al unui asigurator de stat sau privat,

respectiv obiectul unei cereri de despăgubire.

3.5. Pentru încasarea indemnizațiilor de spitalizare cuvenite în baza contractului de prestari servicii, se va

depune la MEDOC o cerere în scris (formular disponibil pe www.medoc.com.ro), în care se va menționa și numărul

contului bancar personal, precum şi următoarele documente:

a) în toate cazurile: copie card servicii; copia actului de identitate al persoanei care depune cererea, copie după ultima

chitanță de plată a tarifului, după caz.

c) biletul de ieşire din spital (din care să rezulte diagnosticul);

d) documente justificative (chitanțe, facturi,etc, emise pe numele Beneficiarului), după caz,

e)Prestatorul General își rezervă dreptul de a solicita și fişa medicală (cu istoricul medical) a Beneficiarul/Abonatul sau

alte acte necesare după caz, pentru soluţionarea cererilor acestora.

SC MEDICAL OCUPATIONAL SRL, CUI: RO17206294, INREG. REG.COM: J40/2228/2005

Str. Dionisie Lupu nr 55, sect.1 / Strada Batistei nr.16 Sector 2 - Bucuresti

CITIBANK – ROMANIA -IBAN: RO57CITI0000000799058006

tel:021/335.44.44; FAX:021/335.42.42; MEDIFON 021/9299; secretariat@medoc.com.ro; www.medoc.com.ro

operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul ANSPDCP la nr.12148

Termeni si Conditii Page 5 of 5

3.6 Indemnizaţiile de spitalizare se plătesc în maximum 15 de zile de la data depunerii întregii documentaţii la

Prestatorul General.

3.7 Orice plângere referitoare la aceast contract va fi depusă spre soluţionare instanţelor judecătoreşti

competente cu soluţionarea lor de la sediul MEDICAL OCUPATIONAL SRL, dar numai după ce s-au epuizat toate

căile de soluţionare pe cale amiabilă. Legea aplicabilă prezentului contract va fi legea româna.

3.8. Beneficiarul/Abonatul persoană fizică dandu-si acordul expres ca MEDOC sa prelucreze datele personale

totodata are dreptul de acces la datele cu caracter personal pe care le furnizează, dreptul de intervenţie asupra datelor şi

dreptul de opoziţie, aşa cum acestea sunt reglementate de dispoziţiile art.13, art.14, respectiv art.15 din Legea 677/2001

pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Beneficiarul/Abonatul persoană fizică îţi poate exercita drepturile prevazute în alin. 1, depunând la Prestatorul General

o cerere în forma scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie

comunicate la o anumită adresa care poate fi de poştă electronică sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure

că predarea i se va face personal.

3.9 Dacă Beneficiarul/Abonatul a comunicat date inexacte sau incomplete sau nu a informat Prestatorul

General despre orice modificare intervenită în legatură cu datele luate în considerare la încheierea contractului de

prestare servicii medicale, Prestatorul General are dreptul 

sa considere prezentul contract incetat cu retinerea tuturor sumelor achitate de catre Beneficiar/Abonat.

Detalii abonament

Contracteaza abonament

Contracteaza abonament